Nasza oferta składa się z:

 • Regeneracji, sprawdzenia i legalizacji lub wykonywaniu ekspertyzy urzędowej ciepłomierzy lub wodomierzy

 • Posiadamy dostęp do stanowisk legalizacyjnych w zakresie średnic od DN15 do DN400.

 • Obsługujemy wodomierze i ciepłomierze najpopularniejszych producentów jak: Kamstrup, Landis&Gyr, Siemens, Qundis, Sensus, Viterra, Ista, Apator, PoWoGaz, Magdalena, Engelman, Hydrometer, Diehl, Danfoss i wiele innych.

 • Dodatkowo możemy zdemontować i zamontować liczniki, oczyścić ja z nalotów mineralnych znajdujących się wewnątrz, a także przygotowac protokół z odczytami i zaplombować ponownie zamontowane urządzenia.

 • W celu wyceny usługi prosimy o kontakt z nami i przesłanie zdjęć zgłaszanych do legalizacji urządzeń.

 • Kto ma obowiązek zgłaszania przyrządów pomiarowych do legalizacji?

W przypadku legalizacji pierwotnej albo legalizacji jednostkowej obowiązek ten spoczywa na producencie przyrządu pomiarowego lub jego upoważnionym przedstawicielu, albo na importerze. W przypadku legalizacji ponownej przyrządu pomiarowego obowiązek ten spoczywa na jego użytkowniku, albo wykonawcy naprawy bądź instalacji przyrządu pomiarowego.

 • Gdzie mogę znaleźć okresy ważności legalizacji dla tych przyrządów, które podlegają obowiązkowi legalizacji?

Okresy ważności legalizacji poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych zostały określone w rozporządzeniu w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. W rozporządzeniu tym można znaleźć informacje, jak długo jest ważna legalizacja dla poszczególnych typów przyrządów, ale także rodzaje dowodów legalizacji, w tym wzory cech, jakie są nakładane na przyrządy po ich zalegalizowaniu.

 • W jaki sposób liczy się okres ważności legalizacji?

Okres ten liczy się, w zależności od tego, czy jest on wyrażony w miesiącach czy w latach. W przypadku lat, okres ten liczy się od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana. Jeżeli zaś ważność legalizacji wyrażona jest w miesiącach, okres ważności liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana.

 • Kto ma obowiązek zgłaszania wodomierza/ciepłomierza do legalizacji w budynku wielolokalowym?

Właścicielem wodomierza/ciepłomierza jest osoba fizyczna lub prawna, która zakupiła ten wodomierz/ciepłomierz. Natomiast użytkownikiem, na którym spoczywa obowiązek zgłoszenia przyrządu do legalizacji ponownej, może być osoba fizyczna lub prawna biorąca udział w rozliczeniu, na podstawie wskazań tego wodomierza/ciepłomierza. W przypadkach wodomierzy/ciepłomierzy zamontowanych w lokalach w budynkach wielolokalowych, użytkownikiem jest zazwyczaj zarządca lub właściciel budynku, na którym ciąży odpowiedzialność za zapewnienie niezawodnego działania instalacji i przyłączy wodociągowych, a także obowiązek rozliczania zużycia wody przez poszczególnych odbiorców. Osoba korzystająca z lokalu jest zobowiązana do udostępnienia lokalu w celu zainstalowania wodomierzy/ciepłomierzy, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej.

 • Legalizacja to zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne.

 • Legalizacja jest czynnością należącą do metrologii prawnej.

 • Obowiązkowi legalizacji podlegają rodzaje przyrządów pomiarowych określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.

 • Szczegółowe rodzaje przyrządów pomiarowych oraz dowodów legalizacji pierwotnej, legalizacji jednostkowej i legalizacji ponownej oraz okresy ważności tych legalizacji określa Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

 • Legalizacja - oferta

 • Legalizacja - częste pytania