Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów, na przyrządach pomiarowych podlegających legalizacji, w przypadku przyrządów, których dowodem legalizacji jest cecha, od dnia 1 stycznia bieżącego roku, wskazuje ona na datę, do kiedy ważna jest legalizacja przyrządu, a nie jak miało to miejsce dotychczas datę, kiedy legalizacja została wykonana.

Przykładowy wzór wizerunku cechy legalizacji

 

Zgodnie z § 21 ust. 1. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z dnia 13 kwietnia 2017 r. (Dz. U.
z 2017 r. poz. 969), organ administracji miar albo podmiot upoważniony, na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia przyrządu pomiarowego i stwierdzenia zgodności
z wymaganiami technicznymi i metrologicznymi poświadcza dokonanie legalizacji przez:

1) wydanie świadectwa legalizacji

lub

2) umieszczenie na przyrządzie pomiarowym cechy legalizacji, która wskazuje: a) organ administracji miar albo podmiot upoważniony, który dokonał legalizacji, b) rok albo miesiąc i rok ważności legalizacji obliczane w sposób określony w § 26 ust. 2.

ust. 2. Na cechę legalizacji składa się cecha identyfikująca urząd podległy organowi administracji miar albo podmiot upoważniony oraz cecha:

1) roczna – jeżeli okres ważności legalizacji jest wyrażony w latach,

albo

2) roczna i miesięczna – jeżeli okres ważności legalizacji jest wyrażony w miesiącach.

ust 3. Jeżeli przyrząd pomiarowy podlega legalizacji pierwotnej, a nie podlega legalizacji ponownej albo okres ważności legalizacji jest nieokreślony, cechę legalizacji stanowi wyłącznie cecha identyfikująca urząd podległy organowi administracji miar albo podmiot upoważniony.

Zgodnie z § 26 ww. rozporządzenia okres ważności legalizacji wyrażony w:

1. miesiącach - liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana;

2. w latach - liczy się od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana.

Zimni ogrodnicy, zimna Zośka – zjawisko klimatyczne charakterystyczne dla środkowej Europy, kiedy w połowie maja, po okresie utrzymywania się wyżu barycznego nad Środkową i Wschodnią Europą (w tym nad Polską), następuje zmiana cyrkulacji atmosferycznej i przy słabnącym wyżu zaczyna napływać – wraz z niżem barycznym – zimne powietrze z obszarów polarnych. Analiza danych z lat 1881–1980, przeprowadzona przez Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, pokazała, że w 95 spośród tych lat zaobserwowano istotne ochłodzenia w okresie 1–25 maja, przy czym aż w dziewięciu latach spadek temperatury z dnia na dzień przekraczał dziesięć stopni Celsjusza. Na podstawie tych danych ustalono, że najwyższe prawdopodobieństwo ochłodzenia występuje między 10 a 17 maja i wynosi aż 34%[1].

Nazwy pochodzą od patronów poszczególnych dni – zimni ogrodnicy to św. Pankracy (wspomnienie 12 maja), św. Serwacy (13 maja) i św. Bonifacy (14 maja), a zimna Zośka – św. Zofia (15 maja). Inny patron tego samego dnia, święty Izydor, również został utrwalony w tradycji ludowej, zyskując miano Oracza.

Według przysłów i obserwacji ludowych ten okres to ostatnie dni wiosennych przymrozków. W tych dniach chłód może się nasilić, lecz po nich nie powinien już zaszkodzić roślinom.

Podobne określenia dla zimnych dni w maju występują również w innych krajach europejskich: Eisheiligen (Niemcy, 11–15 maja), Saints de glace (Francja, 11–13 maja), Ijsheiligen (Holandia 11–15 maja), Trije ledeni možje i Poscana Zofka (Słowenia, 11–15 maja) i in.

USTAWY
 

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2001 r. poz. 636 oraz z 2018 r. poz. 376) Plik PDF

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze (Dz. U. z 2017 r. poz. 886) Plik PDF

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398) Plik PDF

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) Plik PDF

ROZPORZĄDZENIA
 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. poz. 885)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 969)

- ciepłomierze i ich podzespoły

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2008 r. poz. 2) Plik PDF

- wodomierze
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 1513) Plik PDF